FFORWM IEUENCTID 
CYMRU 2019 WALES
YOUTH FORUM

029 2030 2101 

GAMBLO PROBLEMUS YNG NGHYMRU
PROBLEM GAMBLING 
IN WALES

BAE CAERDYDD / CARDIFF BAY 
MEDI 27 JUNE 2019 

NODDWYD GAN / SPONSORED BY DARREN MILLAR AS/AM

MAE FFORWM IEUENCTID CYMRU AR GAMBLO 2019 YN CAEL EI GYFYNGU I BOBL IFANC A RHAI OEDOLION GWAHODDEDIG YN UNIG. 

ATTENDANCE AT THE 2019 WALES YOUTH FORUM ON GAMBLING IS BEING LIMITED TO YOUNG PEOPLE AND A SMALL NUMBER OF INVITED ADULTS ONLY.

Rhaglen Schedule

AMSE

TIME

SESIWN

SESSION

SIARADWR

SPEAKER

Sgwrs ryngweithiol am gamblo gan y darlithydd cyswllt Samantha Thomas, o Brifysgol Deakin, Awstralia.

 • ST yn gofyn cwestiynau, y bobl ifanc yn ymateb ar y pryd.
   

 • Bydd y sgwrs yn cyflwyno’r cefndir i gamblo ond bydd hefyd yn wers gyfryngol feirniadol - er enghraifft, pam ydynt yn meddwl fod y diwydiant yn defnyddio athletwyr?
   

 • Bydd hefyd yn defnyddio enghreifftiau o dybaco a diodydd melys gan ddangos y tebygrwydd rhwng y diwydiannau - mae’u strategaethau marchnata'r un fath.
   

An interactive talk about gambling delivered by Associate Professor Samantha Thomas.

 • Associate Professor Samantha Thomas asks questions, the young people respond in real time. 

 

 • The talk provides some background to gambling but is also a critical media lesson - for example, why do they think the industry uses athletes? 

 

 • It will also use examples from tobacco and sugary drinks and show the parallels between the industries - the marketing strategies are the same. 

10.00

Assoc. Prof. Samantha Thomas
Deakin University, Australia

11.15-11.30

TORIAD BOREOL am de / coffi / diodydd meddal

MORNING BREAK for tea / coffee / soft drinks 

11.30-12.30

Traodaeth rhyngweithiol

 • Samantha Thomas yn cynnal trafodaeth rhwng y bobl ifanc a phanel o athletwyr. Gwahoddir y bobl ifanc i holi cwestiynau o’r llawr.
   

An interactive talk

 • Associate Professor Samantha Thomas facilitates a discussion between the young people and a panel of athletes. The young people are invited to ask questions from the floor. 

Assoc. Prof. Samantha Thomas
Deakin University, Australia

12.30-14.5

CINIO
LUNCH

Youth Forum - Gweithdy

Bydd pob bwrdd yn cynnwys cymysgedd o bobl ifanc, oedolion (yn cynnwys y Prif Swyddog Meddygol a’r Comisiynydd Plant), a hwylusydd / llefarydd ar ran yr ifanc.

 

Rhoi’r dasg wahanol i bob bwrdd:

 

 • Rhoddir awgrymiadau ar y bwrdd, lluniau, efallai, o bobl yn gwisgo crysau T gyda logos arnynt, a gofynnir barn y bobl ifanc ac iddynt feddwl am dri pheth y byddent yn dymuno dweud wrth wleidyddion / cynghreiriau chwaraeon / y diwydiant gamblo?
   

 • Rhoddir hysbyseb iddynt wylio, a gofyn iddynt ddweud beth mae pobl ifanc yn ei weld wrth wylio’r hysbyseb. Gofyn iddynt feddwl am dair gweithred yr hoffent weld gwleidyddion yn ei wneud.
   

 • Gofyn i’r bobl ifanc feddwl am eu ffrindiau a gamblo a meddwl am dri pheth y dylai oedolion wybod am blant yn gamblo.
   

 • Neu, gellid cael un cwestiwn cyffredinol: Pam fod gamblo yn fater iechyd pwysig i blant a phobl ifanc?

Youth Forum - Workshop

Each table includes a mix of young people, adult VIP (inc CMO & Children’s Commissioner), and youth facilitator / spokesperson.

 

Each table given a different task:

 

 • Put a lot of prompts on the table, perhaps photos of people wearing shirts with logos, and ask the young people for their opinions and for them to come up with three things that we should say to politicians / sporting leagues / the gambling industry? 

 

 • Give them an ad to watch, and ask them to say what young people see when they watch it. Ask them to think of three actions that they would ask politicians to take.

 

 • Ask the young people to think about their friends and gambling and think of three things they think adults should know about children gambling. 

 

 • Or, we could have one general question: Why is gambling an important health issue for children and young people? 

 

13.15-14.15

GWEITHDU

WORKSHOP

14.30-15.15

Panel yn trafod yr ymatebion. Aelodau’r panel: Matt Zarb Cousins, Nial McNamee, person gyda phrofiad bywyd, ac athletwr enwog.

 

Panel discussion to discuss and respond to the findings. Panel members: Matt Zarb Cousins, Nial McNamee, person with lived experience, and famous athlete.

PANEL DISCUSSION

15.15-15.30

Diolchiadau a sylwadau i gloi
Thanks and closing remarks

Youth Forum Ends

15.30

Sicrhewch eich tocyn am ddim i'r digwyddiad blaenllaw hwn  nawr! 

ARCHEBWCH NAWR
 

Secure your free ticket to this industry leading event now! 

BOOK NOW

COD YMDDYGIAD
Rydym am i Fforwm Ieuenctid Cymru 2019 ar gamblo fod yn lle diogel a chroesawgar. A fyddech cystal â thrin eich cyd-gynrychiolwyr a'r siaradwyr gyda pharch yn bersonol ac ar y cyfryngau cymdeithasol. Os byddwn yn teimlo bod unrhyw un yn amharu ar y digwyddiad neu'n gweithredu mewn ffordd nad yw'n gydnaws ag ethos y digwyddiad, rydym yn cadw'r hawl i symud unrhyw unigolyn o'r lleoliad.

CODE OF CONDUCT

We want the 2019 Wales Youth Forum on Gambling to be a safe and welcoming place. Please treat all your fellow delegates and the speakers with respect both in person and on social media. If we feel that anyone is disrupting the event or acting in a way not in keeping with the ethos of the event, we reserve the right to remove any individual from the venue.

CYSYLLTWCH / CONTACT
Fforwm Ieuenctid Cymru  Stafell Fyw Caerdydd
58 Heol Richmond
Caerdydd CF24 3AT

Wales Youth Forum on Gambling
Living Room Cardiff
58 Richmond Road

Cardiff CF24 3AT

FFONIWCH / CALL US
029 2030 2101


EBOSTIWCH / EMAIL US
livingroom-cardiff@cais.org.uk

 • Beat the Odds Twitter

DILYNWCH / FOLLOW US